Polityka Prywatności Centrum Językowego Everest

 
W celu zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usługi i aby mieć pewność, że będziesz chciał(a) korzystać z nich dziś, jutro i w przyszłości, chcemy jasno poinformować naszych Klientów o sposobie przetwarzania danych osobowych, które zbieramy w celu świadczenia usług, o tym, jak są one wykorzystywane i komu je udostępniamy. Naszym celem jest otwartość i przejrzystość.

Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Centrum Językowego Everest, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z testów on-line, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami CJ Everest.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz;
 • wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
 
Mamy nadzieję, że pomoże Ci to zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Kto jest administratorem Twoich danych osobowych”

Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z naszych usług.

 

Twoje prawa: kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków,
w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:
 

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu:
  • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
 • prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twojej prywatności, praw oraz ich egzekwowania, prosimy o kontakt z naszym biurem: za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@everest.edu.pl.

Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie po zweryfikowaniu Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, CJ Everest może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Twoje dane osobowe: sposoby ich wykorzystania

Jakie dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem naszych usług

 • dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail;
 • dane osobowe potrzebne do zawarcia umowy: imię i nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia, adres do korespondencji;
 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) i osobowe rodzica lub opiekuna prawnego (imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia, adres do korespondencji) potrzebne do zawarcia umowy, w przypadku gdy z usługi korzystają dzieci poniżej wymaganego wieku zgodnego z lokalnym prawem;
 • dane o wynikach testu wyjściowego, wynikach uzyskanych w toku nauki, oceny z egzaminów, semestralne raporty o postępach, wyniki egzaminów zewnętrznych (TOEIC, TOEC BRIDGE, WIDAF), certyfikaty ukończenia kursu;
 • adres zamieszkania, w przypadku słuchaczy indywidulanych, których zajęcia zgodnie z umową odbywają się w ich miejscu zamieszkania;
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i platform internetowych.
 
Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe są ściśle powiązane ze świadczeniem usług szkoleniowych obejmujących:

 • prowadzenie zapisów na kursy językowe;
 • realizację kursów językowych, grupowych i indywidualnych;
 • prowadzenie zapisów na egzaminy językowe oraz świadczenie usług egzaminacyjnych wraz z obsługą administracyjną egzaminów;
 • czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług językowych, (obsługa Klienta, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości poprzez ankiety on-line);
 • wystawianie certyfikatów oraz raportów o postępach;
 • w celu sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy tworzyć lepsze usługi (dane do celów analitycznych wykorzystujemy w formie zanonimizowanej);
 • oferowanie produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczyć oraz zrealizować usługę szkoleniową, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

W zależności od celu przetwarzania będzie to:

 • maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą – dotyczy danych osobowych uzyskanych w celu zawarcia umowy/ realizacji zamówienia. Dane te będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • maksymalnie 5 lat od czasu zakończenia umowy – wyniki uzyskane w toku nauki. W tym czasie będziesz miał/a możliwość odebrania certyfikatu ukończenia kursu językowego oraz raportu o postępach;
 • maksymalnie 24 miesiące od czasu zakończenia umowy – Twoje dane przetwarzane do celów statystycznych w formie zanonimizowanej;
 • maksymalnie 12 miesięcy – Twoje dane zebrane podczas wykonania testu on-line zamieszczonego na naszej internetowej;
 • do momentu wycofania udzielonej nam zgody – Twoje dane, które przetwarzamy do celów marketingowych zebrane na podstawie dobrowolnej zgody.
 
Po upływie w/w okresów przechowywania Twoje dane zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 • art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do zawarcia i realizacji umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora – dane przetwarzane do celów marketingowych, naliczanie opłat, dochodzenie należności
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda
 

Czy udostępniamy Twoje dane

W zakresie niezbędnym do realizacji usług z których korzystasz w CJ Everest, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CJ Everest m.in. :

 • dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, instytucjom audytującym, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności /przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CJ Everest i wyłącznie zgodnie z poleceniami CJ Everest/;
 • upoważnieni pracownicy CJ Everest do przetwarzania danych;
 • jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terenie UE, z zastrzeżeniem że dane mogą być przechowywane na serwerach, które znajdują się poza UE. W przypadku przechowywania danych na serwerach poza UE, CJ Everest zawrze umowę zgodną z postanowieniami RODO w zakresie przechowywania danych na serwerach znajdujących się poza UE.

Twoje dane będą przetwarzane poza obszarem UE pod warunkiem spełnienia obowiązku ujętego powyżej.

CJ Everest niezwłocznie poinformuje Cię na piśmie lub w formie elektronicznej o każdej zmianie lokalizacji przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński (zwany wyżej CJ Everest) z siedzibą w Krakowie 30-380, ul. Widłakowa 67 B, wpisany do rejestru CEIDG, numer NIP: 6780076618.
 
Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W razie chęci wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, prosimy o kontakt bezpośredni z biurem CJ Everest, telefoniczny pod numerem telefonu +48 533 335 582 bądź mailowy: biuro@everest.edu.pl.

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.
Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie
z naszych usług.