REGULAMIN CENTRUM JĘZYKOWEGO EVEREST

1. Semestr obejmuje:
– 15 godzin lekcyjnych – dzieci w wieku przedszkolnym,
– 30 godzin lekcyjnych – dzieci do IV klasy szkoły podstawowej , inny język niż angielski dla uczniów IV-VI klasy szkoły podstawowej i gimnazjalistów oraz grupy konwersacyjne, Business English, a także zajęcia dla seniorów z języka angielskiego,
– 46 godzin lekcyjnych – języki: norweski, niderlandzki, chiński i chorwacki dla dorosłych,
– 56 godzin lekcyjnych – dzieci i młodzież od V klasy szkoły podstawowej (język angielski), kursy standardowe dla dorosłych (języki: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski) oraz egzaminy Cambridge,
– 60 godzin lekcyjnych – kurs przygotowujący młodzież do matury z języka angielskiego (w tym przypadku semestr trwa od października do końca kwietnia).

2. Jednostka lekcyjna to 45 min.

3. Minimalna liczba osób w grupach: standardowej, egzaminacyjnej oraz języka angielskiego dla dzieci i młodzieży to 6, maksymalna 10. W przypadku grup konwersacyjnych, Business English, grup dla seniorów oraz kursów z języka innego niż angielski dla dzieci i młodzieży minimalna liczba to 4, a maksymalna 6.

4. W przypadku, gdy liczba uczestników w grupie jest mniejsza od minimalnej wymaganej liczby osób, szkoła zastrzega sobie prawo podniesienia ceny kursu lub zmniejszenia liczby godzin. W razie braku akceptacji grupa zostaje rozwiązana, a pieniądze za niewykorzystane lekcje zwrócone.

5. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można dokonać telefonicznie pod numerem: 533 335 582 lub 12 260 54 00, mailowo: biuro@everest.edu.pl lub osobiście, w siedzibie naszej szkoły w Krakowie przy ulicy Kapelanka 13A.

6. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania studenta jest rozwiązanie odpowiedniego testu, który jest udostępniony studentom na stronie internetowej szkoły: www.everest.edu.pl

7. Wpłata za kurs może być dokonana w dwóch ratach (wtedy do ceny kursu należy doliczyć 30 zł), z wyjątkiem grup konwersacyjnych i Business English, gdzie opłata jest wnoszona jednorazowo.

8. Wpłaty za niewykorzystane lekcje nie są zwracane (nieobecność nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia) – dot. zajęć grupowych.

9. W przypadku choroby lub nieobecności lektora prowadzącego, szkoła zapewni odpowiednie zastępstwo. Jeżeli nie jest to możliwe, szkoła może odwołać zajęcia, a odwołane zajęcia organizowane są po zakończeniu kursu lub w innym ustalonym z grupą terminie.

10. Przy rezygnacji klienta z kontynuowania nauki, otrzymuje on zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, lecz z potrąceniem 30 % kwoty, za zajęcia, które nie zostały przez niego wykorzystane. Klient jest zobowiązany do dostarczenia pisemnej rezygnacji (informacja o rezygnacji z kontynuowania nauki oraz data rezygnacji) osobiście (z potwierdzeniem odbiory przez recepcję na kopii), listem poleconym lub przesłanie na adres e-mail: biuro@everest.edu.pl (z potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez adresata). Data rezygnacji nie może być wcześniejsza niż data dostarczenia takiej rezygnacji osobiście, drogą elektroniczną lub listownie.

11. W zajęciach indywidualnych mogą uczestniczyć dwie osoby bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

12. W przypadku lekcji indywidualnych, student może wnieść opłatę z góry za określoną ilość godzin lub płacić bezpośrednio przed każdymi zajęciami lub zaraz po nich.

13. W przypadku lekcji indywidualnych wszelkich zmian terminów lub odwołania zajęć należy dokonywać najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Po tym terminie opłata pobierana jest jak za zajęcia odbyte.

14. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć.

15. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie odbywających się zajęć, na jej terenie lub podczas imprez towarzyskich na stronie internetowej, w broszurach lub innych materiałach reklamowych.

16. Student odpowiada za zniszczenie mienia szkoły powstałe z jego winy. W przypadku studenta nieletniego odpowiadają rodzice.

17. W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag lub skarg i zażaleń prosimy o kontakt z biurem szkoły pod numerem telefonu: 12 260 54 00 lub mailowo: biuro@everest.edu.pl.

18. Uczestnik kursu ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
– niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia
– niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą
– zastrzeżeń co do jakości pracy lektora
Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić, wskazując przyczyny. Reklamację można składać wyłącznie na piśmie przed zakończeniem szkolenia. Niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Firma ustosunkuje się do przesłanych zastrzeżeń, proponując optymalne dla uczestnika rozwiązania, takie jak: propozycja innej grupy, zmiana lektora czy voucher na zajęcia.

19. Szkoła w trakcie trwania semestru przeprowadza ankiety dotyczące oceny kursów – bardzo prosimy o współpracę.

20. Szkoła zastrzega sobie prawo do przesyłania na podany przez studenta lub rodzica studenta adres e-mailowy informacji z Centrum Językowego EVEREST.

21. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu jest frekwencja na poziomie nie niższym niż 75% oraz uzyskanie pozytywnej oceny na teście końcowym.

22. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

a. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Everest Krzysztof Nowiński, z siedzibą w Krakowie 30-347, ul. Kapelanka 13A , zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@everest.edu.pl lub telefonując pod numer: +48 122605400.

b. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

c. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

d. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

e. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą – dotyczy danych osobowych uzyskanych w celu zawarcia umowy/ realizacji zamówienia. Dane te będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

f. W zakresie niezbędnym do realizacji usług z których korzystasz w CJ Everest, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CJ Everest m.in. : dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, instytucjom audytującym, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności /przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CJ Everest i wyłącznie zgodnie z poleceniami CJ Everest/; upoważnieni pracownicy CJ Everest do przetwarzania danych; jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

g. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych .

h. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

i. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

j. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Więcej na Polityka Prywatności – dokument zamieszczony na naszej stronie internetowej.

23. Rabaty i promocje:
– 100 zł zniżki za jednorazową wpłatę za cały rok,
– 100 zł zniżki dla osób kontynuujących naukę minimum 4 semestry,
– 50 zł zniżki dla rodzeństwa (jedna osoba),
– 50 zł zniżki dla studentów,
– 50 zł zniżki dla osób kontynuujących naukę minimum 2 semestry,
– 50 zł zniżki za przyprowadzenie znajomego.
RABATY SIĘ NIE ŁĄCZĄ!!!

24. Konkursy, promocje i inne akcje organizowane przez Centrum Językowe posiadają osobny regulamin.

25. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014r.,poz.827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.