REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG JĘZYKOWYCH CENTRUM JĘZYKOWEGO EVEREST

 

Podstawowe informacje:
Terminologia

 • Centrum Językowe EVEREST / CJ Everest – szkoła językowa z siedzibą w Krakowie, NIP 678 007 66 18, REGON 351340847,
 • Student – osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w jednym z oferowanych przez CJ Everest kursów językowych,
 • Opiekun Studenta – osoba fizyczna uprawniona do działania w imieniu uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Kurs – usługa stacjonarna lub online świadczona przez CJ Everest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, będący podstawą umowy zawieranej z uczestnikiem kursu bądź jego opiekunem.

Semestr obejmuje:

 • 30 lekcji po 30 minut (15 godzin zegarowych) – dzieci w wieku przedszkolnym (grupy od 4 do 5 osób),
 • 30 lekcji po 45 minut – klasy I – IV (grupy od 5 do 6 osób),
 • 30 lekcji po 60 minut – dzieci i młodzież od V klasy szkoły podstawowej (grupy od 5 do 6 osób),
 • 30 lekcji po 60 minut – kursy standardowe dla dorosłych; języki: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, czeski oraz norweski, szwedzki, niderlandzki (grupy od 5 do 6 osób),
 • 15 lekcji po 60 minut – kursy konwersacyjne (grupy od 4 do 5 osób),
 • 15 lekcji po 60 minut – kurs Business English (grupy od 4 do 5 osób),
 • 15 lekcji po 60 minut – kursy dla seniorów (grupy od 4 do 5 osób).

Umowa i płatności
1. Zapisu na kurs należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej szkoły: https://everest.edu.pl/.

2. Zawarcie umowy pomiędzy uczestnikiem kursu lub jego opiekunem a Centrum Językowym EVEREST następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie CJ Everest oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. W przypadku kursów grupowych umowa zawierana jest na czas określony, tj. semestr (patrz podstawowe informacje w niniejszym Regulaminie). W przypadku zajęć indywidualnych umowa przestaje obowiązywać w momencie mailowej rezygnacji z kontynuacji odbywania zajęć w CJ Everest.

4. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania studenta jest rozwiązanie odpowiedniego testu, który jest udostępniony studentom na stronie internetowej szkoły:
https://everest.edu.pl/testy-szkola/ .

5. Datę rozpoczęcia semestru CJ Everest umieszcza na stronie internetowej. Centrum Językowe EVEREST zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia kursów oraz do zmiany harmonogramu, np. z przyczyn technicznych lub na prośbę Studentów (dot. kursów grupowych).

6. Koszt kursu grupowego dla jednego Studenta wynosi:

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KURSY DLA DOROSŁYCH 
Dzieci w wieku przedszkolnym680 złKurs standardowy
895 zł
Klasy I – IV 680 złKurs konwersacyjny / Business English590 zł
Klasy V – VIII895 złNorweski/Niderlandzki/Szwedzki980 zł
Matura895 złKurs 60+490 zł

7. Koszt kursu indywidualnego wynosi:

 • języki: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, czeski
 Polski lektorNative speaker
60 minut135 zł155 zł
Pakiet*: 10 x 60 minut130 zł145 zł
Pakiet*: 30 x 60 minut125 zł135 zł
 • język niderlandzki, norweski, szwedzki, chiński, japoński, hindi
 Polski lektorNative speaker
60 minut140 zł155 zł
Pakiet*: 10 x 60 minut135 zł145 zł
* wykupienie pakietu oznacza opłatę z góry za w/w liczbę lekcji, tj. w przypadku wykupienia pakietu 30-stu lekcji z języka angielskiego z polskim lektorem ogólny koszt kursu wyniesie 2700 zł (zamiast 3000 zł przy płatności „na bieżąco”).
Czas realizacji pakietu to rok kalendarzowy od momentu zaksięgowania wpłaty. W przypadku niewykorzystania całości lub części wykupionych godzin zwracana jest kwota za niewykorzystane lekcje z potrąceniem różnicy pomiędzy ceną regularną a ceną w pakiecie za godzinę zajęć, tj.: wpłacona kwota minus ilość zrealizowanych lekcji razy cena regularna za godzinę.

8.Podane w punkcie 7 ceny są cenami netto, według aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych usługi szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT (zwolnienia) CJ Everest zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

9. Wpłata za Kurs grupowy może być dokonana w dwóch ratach (do ceny kursu należy doliczyć 30 zł płatne przy pierwszej racie).

10. W przypadku zajęć indywidualnych Student wybiera jedną z czterech opcji rozliczania się z CJ Everest, tj.:

 • płatność na bieżąco,
 • płatność miesięczna za zrealizowane zajęcia,
 • płatność z góry za pakiet 10-ciu godzin,
 • płatność z góry za pakiet 30-stu godzin.

11. Wpłaty za Kurs grupowy należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. W przypadku płatności ratalnej dotyczy to wpłaty pierwszej raty. Druga rata musi zostać przelana do 30 dni kalendarzowych od daty pierwszych zajęć w danym semestrze.

12. W przypadku kursu indywidualnego wpłaty za pierwsze zajęcia należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu, to samo dotyczy opłacania pakietu spotkań indywidualnych.

13. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 93 1940 1076 3074 7195 0000 0000. W tytule przelewu wystarczy wpisać imię i nazwisko studenta.

14. Studentowi / opiekunowi studenta przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Kursie przed jego rozpoczęciem. Wniesiona opłata za Kurs zostanie wówczas zwrócona w całości w terminie do 14 dni od momentu złożenia rezygnacji.

15. Wpłaty za niewykorzystane lekcje nie są zwracane (nieobecność nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia) – dot. zajęć grupowych.

16. W przypadku braku wpłaty ze strony Studenta / Opiekuna Studenta CJ Everest zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych lub / oraz zmiany linku dostępowego do zajęć, co skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Kursie przez Studenta. W przypadku braku płatności za zajęcia indywidualne CJ Everest zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia zajęć.

17. W przypadku, gdy liczba uczestników w grupie jest mniejsza od minimalnej wymaganej liczby osób, szkoła zastrzega sobie prawo podniesienia ceny kursu lub zmniejszenia liczby godzin. W razie braku akceptacji grupa zostaje rozwiązana, a pieniądze za niewykorzystane lekcje zwrócone.

18. W przypadku rezygnacji klienta z kontynuowania nauki, otrzymuje on zwrot pieniędzy
za niewykorzystane zajęcia, lecz z potrąceniem 30% kwoty, za zajęcia, które nie zostały przez niego wykorzystane. Klient jest zobowiązany do przesłania mailowej rezygnacji (informacja o rezygnacji z kontynuowania nauki oraz data rezygnacji) na adres: biuro@everest.edu.pl (z potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez adresata). Data rezygnacji nie może być wcześniejsza niż data dostarczenia takiej rezygnacji drogą elektroniczną. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od momentu złożenia rezygnacji.

19. Student jest zobowiązany do zakupienia (we własnym zakresie) kompletu podręczników, jeśli takowy jest wymagany.

Kursy & zajęcia online
20.CJ Everest oferuje kursy grupowe oraz indywidualne online dopasowywane do potrzeb Studentów. Kursy prowadzone są poprzez platformę Zoom należącą do: Zoom Video Communications Inc. 55 Almaden Blvd, 6 th Floor, San Jose, CA 95113 oraz platformę MS Teams należącą do Microsoft 365. Korzystanie z platform wymaga akceptacji regulaminów platformy Zoom (dostępny na stornie https://zoom.us/terms) oraz MS Teams (MicrosoftOnlineServicesTerms(WW)(English)(February2021). Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polsko- i obcojęzycznych. Usługi świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

21. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie danych i prywatności oraz zabezpieczeniach systemu można uzyskać pod adresami: platforma MS Teams: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/security ; platforma Zoom: https://zoom.us/trust/security.

22. Dni tygodnia, godziny zajęć indywidualnych oraz ich ilość zostaną ustalone pomiędzy CJ Everest a Studentem.

23. W przypadku choroby lub nieobecności lektora prowadzącego, szkoła zapewni odpowiednie zastępstwo. Jeżeli nie jest to możliwe, szkoła może odwołać zajęcia, a odwołane zajęcia organizowane są po zakończeniu kursu lub w innym ustalonym z grupą / Studentem terminie.

24. Student zapisujący się na Kurs prowadzony w formie zdalnej potwierdza, że spełnia wymagania techniczno-sprzętowe (patrz punkt 31 niniejszego Regulaminu).

25. Przed rozpoczęciem Kursu CJ Everest wysyła Studentowi / Opiekunowi Studenta pełną instrukcję korzystania z platformy oraz link do spotkań na platformie, za pośrednictwem której prowadzone są zajęcia.

26. Student zobowiązany jest do każdorazowego włączenia funkcji kamerki oraz mikrofonu. Rezygnacja z w/w opcji może wpłynąć negatywnie na jakość i efektywność kursu.

27. Student otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w Kursie, jeśli brał udział przynajmniej w 75% zajęć przeprowadzonych w ramach Kursu oraz otrzymał wynik pozytywny na teście końcowym.

28. W zajęciach indywidualnych mogą uczestniczyć dwie osoby bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

29. W przypadku lekcji indywidualnych, student może wnieść opłatę z góry za określoną ilość godzin lub płacić bezpośrednio przed każdymi zajęciami lub zaraz po nich.

30. W przypadku lekcji indywidualnych wszelkich zmian terminów lub odwołania zajęć należy dokonywać najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Po tym terminie opłata pobierana jest jak za zajęcia odbyte.

Wymagania techniczno-sprzętowe – zajęcia online
31. W związku z uczestnictwem Studenta w zajęciach w formie online wymagane jest korzystanie z odpowiedniego sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy oraz odpowiedniej jakości usług. Od Studenta wymagane jest korzystanie z:

 • komputera bądź laptopa,
 • kamerki (wbudowanej bądź zewnętrznej),
 • mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • głośnika (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia

Zaleca się korzystanie z Google Chrome ze względu na to, że platforma działa najlepiej w tej przeglądarce internetowej.

Prawa i obowiązki
32. Student zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz do wniesienia odpowiedniej opłaty za Kurs.

33. Zapis na Kurs jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności CJ Everest.

34. Studentowi zabrania się przekazywania danych dostępowych do zajęć osobom trzecim.

35. Studentowi zabrania się utrwalania wizerunku pozostałych Studentów oraz prowadzącego zajęcia bez ich wyraźnej zgody.

36. CJ Everest zobowiązuje się do przeprowadzania Kursów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług za wyjątkiem sytuacji, w których Student powoduje szkody w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz w przypadku niespełnienia przez Studenta wymagań techniczno–sprzętowych (patrz punkt 31 niniejszego Regulaminu), a także w przypadku, w którym Student nie osiągnie zamierzonych efektów nauki z przyczyn niezależnych od CJ Everest.

37. CJ Everest nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia sieciowego oraz sprzętu z jakiego korzysta Student.

Reklamacja
38. W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag lub skarg i zażaleń prosimy o kontakt z biurem szkoły pod numerem telefonu: 533 335 582 lub mailowo: biuro@everest.edu.pl.

39. Uczestnik kursu ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:

 • niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia
 • niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą
 • zastrzeżeń co do jakości pracy lektora
Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić, wskazując przyczyny. Reklamację można składać wyłącznie mailowo przed zakończeniem szkolenia. Niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. CJ Everest ustosunkuje się do przesłanych zastrzeżeń, proponując optymalne dla uczestnika rozwiązania, takie jak: propozycja innej grupy, zmianę lektora czy voucher na zajęcia.

Rabaty i promocje
40. Rabaty i promocje:

 • 10% zniżki dla osób kontynuujących naukę minimum 4 semestry,
 • 5% zniżki dla osób kontynuujących naukę minimum 2 semestry,
 • 5% zniżki dla rodzeństwa (jedna osoba).
Rabaty nie łączą się.

41. Konkursy, promocje i inne akcje organizowane przez Centrum Językowe posiadają osobny regulamin.

42. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.

43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014r.,poz.827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

Informacje dodatkowe
44. Szkoła w trakcie trwania semestru przeprowadza ankiety dotyczące oceny kursów – bardzo prosimy o współpracę.

45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020

Dane osobowe
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności – dokument zamieszczony jest na stronie internetowej: https://everest.edu.pl/polityka-prywatnosci/.